top of page

ŠTATÚT SÚŤAŽÍ 

NA SOCIÁLNYCH SIEŤACH

ŠTATÚT SÚŤAŽE

(ďalej len „Štatút“)

 

Štatút upravuje podmienky účasti na súťaži, spôsob a postup pri vykonávaní činností potrebných na jej realizáciu a vymedzuje podrobnosti o právach a povinnostiach účastníkov.

1.       Organizátor Súťaže 

Organizátor je spoločnosť BIOnum s. r. o., so sídlom Na barine 2978/15, 841 03 Bratislava-Lamač, Slovenská republika, IČO: 52281281,  zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sro, vl.č.136292/B, DIČ: 2120986516 IČ DPH SK2120986516 (ďalej len ako „Organizátor“).. 

2. Termín konania súťaže

Súťaž prebieha v období vždy uvedenom v súťažnom príspevku na našich sociálnych sieťach. V tomto termíne je možné prihlásiť sa do súťaže.

3.   Osoby oprávnené zúčastniť sa súťaže

Súťaže sa môže zúčastniť každá osoba, ktorá má aktívny Instagramový profil a splní požadované podmienky uvedené v súťažnom príspevku. Súťaže sa nemôže zúčastniť právnická osoba.

4. Podmienky účasti v súťaži

Pre zapojenie do súťaže sa vyžaduje, aby oprávnený účastník súťaže vykonal kroky uvedené v súťažnom poste. Každý súťažiaci zapojením sa do súťaže súhlasí a vyhlasuje, že spoločnosť Facebook voči nemu nemá žiadne záväzky.

5. Účel a výhra súťaže

Účelom súťaže je propagácia produktov a služieb vyhlasovateľa súťaže.
Výhra v súťaži je vždy uvedená priamo v súťažnom príspevku.

6. Určenie víťaza a oboznámenie o výhre

Organizátor súťaže vyžrebuje výhercu zo súťažiacich, ktorí spĺňajú podmienky podľa bodu 4. a zároveň odpovedali na súťažnú otázku. Organizátor súťaže upovedomí výhercu najneskôr do dvoch pracovných dní od žrebovania prostredníctvom komentára na sociálnej sieti a požiada ho o poskytnutie súčinnosti za účelom odovzdania výhry.
Ak víťaz nebude reagovať na oznámenie výhry do 5 dní a neprejaví záujem výhru si prevziať, stráca na výhru nárok. Organizátor v takom prípade žrebovanie zopakuje a je oprávnený vyžrebovať ďalšieho súťažiaceho.

7. Spôsob odovzdania výhry

Výherca a Organizátor sa dohodnú na spôsobe odovzdania výhry. V prípade, ak k vzájomnej dohode nedôjde, výhra bude zaslaná poštovou prepravou výhercovi na náklady Organizátora.

8. Ochrana osobných údajov

Súťažiaci v zmysle platného zákona o ochrane osobných údajov udeľuje organizátorovi súťaže súhlas so spracovaním svojich osobných údajov, ktoré organizátorovi v priebehu súťaže poskytne za účelom vykonania súťaže a vyhodnotenia jej výsledkov. Súhlas sa poskytuje na trvanie súťaže a 3 mesiace po jej skončení v prípade, že osobitný zákon neustanovuje inak. Súťažiaci berie na vedomie, že má právo na informácie o stave spracúvania, opis údajov a ďalšie práva podľa zákona o ochrane osobných údajov. Zároveň vyhlasuje, že údaje, ktoré organizátorovi súťaže uviedol, sú pravdivé. Súťažiaci súhlasí s tým, že organizátor súťaže zverejní na FB, IG profile Včelobalu v rámci tejto súťaže meno výhercu, pod ktorým je výherca registrovaný na FB, IG sieti.

9. Práva Organizátora súťaže

Organizátor súťaže si vyhradzuje právo meniť tieto podmienky súťaže alebo súťaž predĺžiť alebo predčasne ukončiť. Zmena súťažných podmienok je účinná jej zverejnením priamo v súťažných podmienkach. Organizátor súťaže nie je zodpovedný za akékoľvek technické problémy vzniknuté pri prenose dát elektronickými prostriedkami ani za prípadné problémy s funkčnosťou služby spoločnosti Facebook. Organizátor súťaže nezodpovedá za žiadne škody, ktoré vzniknú výhercom alebo náhradníkom v súvislosti s prijatými cenami. Organizátor súťaže vyhlasuje, že súťaž nie je nijako sponzorovaná, odobrená ani riadená spoločnosťou Facebook a nie je s ňou nijako spojená.

10. Záverečné ustanovenia

Každý súťažiaci účasťou na Súťaži zároveň potvrdzuje, že bol oboznámený s tým, že spoločnosť Facebook nemá voči súťažiacemu žiadne záväzky a z účasti na Súťaži spoločnosti Facebook takéto záväzky ani nevznikajú.

 

V Bratislave dňa 1.6.2024

bottom of page