top of page

Ochrana osobných údajov

Tieto zásady spracúvania osobných údajov vysvetľujú akým spôsobom spracúvame osobné údaje pri predaji tovaru v rámci našej spoločnosti, BIOnum s. r. o., so sídlom: Na barine 2978/15, 841 03 Bratislava - mestská časť Lamač, Slovenská republika, IČO: 52 281 281, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sro, vložka č. 136292/B, prostredníctvom www.vcelobal.sk.

 

Ochrana Vašich osobných údajov je pre nás dôležitá. Vaše osobné údaje spracúvame v súlade príslušnými právnymi predpismi, najmä nariadením EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len ako „Nariadenie“) a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „Zákon o ochrane osobných údajov“) a v súlade s týmito zásadami spracúvania osobných údajov.    

 

 

Na aké účely spracúvame Vaše osobné údaje?

 

Osobné údaje spracúvame na nasledovné účely:

 • Predaj nášho tovaru a s tým súvisiace služby;

 • Plnenie zákonných účtovných a daňových povinností;

 • Marketingová komunikácia vo forme zasielania aktuálnych ponúk (newsletters);

 • Organizovanie spotrebiteľských súťaží;

 • Prevádzkovanie našej webovej stránky;

 • Prevádzkovanie profilov na sociálnych sieťach;

 • Zverejňovanie referencií;

 • Zabezpečenie našich prípadných právnych nárokov.

 

 

Aké sú právne základy spracúvania Vašich osobných údajov?

 

Predaj nášho tovaru a s tým súvisiace služby

čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia – plnenie zmluvy a predzmluvné vzťahy; alebo čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia – náš oprávnený záujem riadne dodať objednaný tovar v prípade, ak dotknutá osoba nie je zároveň zmluvnou stranou;

 

Plnenie zákonných účtovných a daňových povinností

čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia v súvislosti so zákonom č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, zákonom č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a inými príslušnými právnymi predpismi – plnenie zákonných povinností;

 

Marketingová komunikácia vo forme zasielania aktuálnych ponúk (newsletters)

čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia – náš oprávnený záujem uskutočňovať priamy marketing voči našim zákazníkom; alebo čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia – poskytnutý súhlas dotknutej osoby;

 

Organizovanie spotrebiteľských súťaží

čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia – poskytnutý súhlas dotknutej osoby;

 

Prevádzkovanie našej webovej stránky

čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia – náš oprávnený záujem prevádzkovať a zlepšiť funkčnosť našej webovej stránky; alebo čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia – poskytnutý súhlas dotknutej osoby (v prípade iných ako nevyhnutných cookies);

 

Prevádzkovanie našich profilov na sociálnych sieťach

čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia – náš oprávnený záujem prevádzkovať a zlepšiť funkčnosť našich profilov na sociálnych sieťach; alebo čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia – poskytnutý súhlas dotknutej osoby;

 

Zverejňovanie referencií

čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia – poskytnutý súhlas dotknutej osoby;

 

Zabezpečenie našich prípadných právnych nárokov

čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia – náš oprávnený záujem zabezpečiť a vymáhať naše prípadné právne nároky.

 

 

V akej pozícii spracúvame Vaše osobné údaje?

 

Vaše osobné údaje spracúvame v našom mene, a teda sme v pozícii prevádzkovateľa.

 

 

Komu sprístupňujeme Vaše osobné údaje?

 

Osobné údaje sprístupňujeme iným osobám len v nevyhnutnej miere. Osobné údaje môžu byť poskytnuté nasledovným kategóriám príjemcov a orgánom verejnej moci:

 • Poskytovatelia IT služieb;

 • Poskytovatelia účtovných, daňových a právnych služieb;

 • Poskytovatelia platobných služieb;

 • Poskytovatelia poštových a kuriérskych služieb;

 • Poskytovatelia sociálnych sietí;

 • Dodávatelia iných služieb nevyhnutných na dosiahnutie účelov spracúvania;

 • Daňový úrad;

 • Slovenská obchodná inšpekcia;

 • Súdy, orgány činné v trestnom konaní, exekútori;

 • Iné oprávnené subjekty v zmysle príslušných právnych predpisov.

 

 

Do ktorých krajín prenášame Vaše osobné údaje?

 

Cezhraničný prenos Vašich osobných údajov do tretích krajín mimo Európskeho hospodárskeho priestoru (EÚ, Island, Nórsko a Lichtenštajnsko) nezamýšľame. V prípade ak by malo dôjsť k prenosu osobných údajov do tretích krajín, tak samozrejme zabezpečíme adekvátny level ochrany Vašich osobných údajov. K prenosu osobných údajov môže dôjsť v rámci prevádzkovania našich profilov na sociálnych sieťach. Bližšie informácie k spracúvaniu osobných údajov za týmto účelom možno nájsť v sekcii sociálne siete. 

 

 

Ako dlho uchovávame Vaše osobné údaje?

 

Osobné údaje budeme uchovávať počas existencie účelu spracúvania osobných údajov, t.j. minimálne po dobu trvania zmluvného vzťahu a v nevyhnutnom rozsahu do uplynutia premlčacích lehôt na uplatnenie prípadných právnych nárokov a po dobu archivácie určenej príslušnými právnymi predpismi, vždy však minimálne po dobu skončenia všetkých konaní o právnych nárokoch.

 

V prípade osobných údajov spracúvaných na základe súhlasu, budú osobné údaje spracúvane maximálne po dobu udeleného súhlasu, pričom udelený súhlas je možné kedykoľvek odvolať. V prípade spotrebiteľských súťaží je súhlas udeľovaný po dobu trvania a vyhodnotenia súťaže.

 

V prípade ak si neželáte naďalej odoberať naše aktuálne ponuky (newsletters), postačí ak sa odhlásite z ich odberu prostredníctvom na to určeného tlačidla uvedeného vždy na konci e-mailu. Vaše osobné údaje budú za týmto účelom spracúvané po dobu odhlásenia sa z odberu resp. po dobu odvolania súhlasu alebo namietania spracúvania za týmto účelom iným spôsobom.

 

 

Odkiaľ získavame Vaše osobné údaje?

 

Osobné údaje získavame vo väčšine prípadov priamo od Vás. Poskytnutie Vašich osobných údajov je dobrovoľné, avšak neposkytnutie osobných údajov môže mať dopad na našu schopnosť poskytnúť Vami požadovaný tovar alebo služby. V prípade referencií môžu byť údaje získavané z google reviews alebo facebook reviews.

 

 

Aké opatrenia vykonávame na ochranu Vašich osobných údajov?

 

Vaše osobné údaje spracúvame v súlade s príslušnými právnymi predpismi, najmä Nariadením a Zákonom o ochrane osobných údajov. Využívame najmodernejšie technológie pre účely bezpečného uchovávania a pre­no­su dát a pravidelne venujeme pozornosť odborným zna­lostiam nášho personálu.

 

 

Aké práva máte ako dotknutá osoba?

 

Ako dotknutá osoba, ktorej osobné údaje sa spracúvajú máte nasledujúce práva v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov:

 

 • právo od nás požadovať prístup k Vašim osobným údajom a informácie o spracúvaní (vrátane potvrdenia o spracúvaní);

 • právo na opravu nesprávnych osobných údajov a doplnenie neúplných osobných údajov;

 • právo na vymazanie osobných údajov alebo obmedzenie spracúvania (najmä ak zanikol účel spracúvania, bol odvolaný súhlas alebo ak dochádza k nezákonnému spracúvaniu; výmaz osobných údajov je možný až po uplynutí zákonných alebo zmluvných lehôt určených na ich uchovávanie);

 • právo namietať proti spracúvaniu na základe našich oprávnených záujmov (Vaše údaje nebudeme ďalej spracúvať pokiaľ nepreukážeme nevyhnutné oprávnené záujmy na spracúvanie osobných údajov, ktoré prevažujú nad Vašimi právami alebo záujmami; ak namietate spracúvanie osobných údajov na účel priameho marketingu, osobné údaje na tento účel nebudeme ďalej spracúvať);

 • právo na prenosnosť údajov;

 • ak je spracúvanie založené na súhlase, právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať, pričom zákonnosť spracúvania osobných údajov na základe udeleného súhlasu ostáva do okamihu odvolania súhlasu zachovaná;

 • právo podať sťažnosť dozornému orgánu, t.j. Úradu na ochranu osobných údajov SR (konanie v zmysle §100 Zákona o ochrane osobných údajov).

 

V prípade ak si želáte uplatniť Vaše práva, môžete nás kontaktovať prostredníctvom nižšie uvedených kontaktných údajov. Poplatok za poskyt­nu­tie informácií budeme požadovať iba v takých prípadoch, ktoré sú upravené Naria­dením resp. Zákonom o ochrane osobných údajov (napr. pri zjavne neopodstatnenej žiadosti alebo opakujúcej sa žiadosti). Na získanie informácie sa musíte identifikovať ako dotknutá osoba alebo preukázať, že ste oprávnený/á prijať informáciu týkajúcu sa tretej osoby.

 

 

Cookies

Cookies predstavujú malý textový súbor, ktorý webová lokalita ukladá v počítači alebo mobilnom zariadení dotknutej osoby pri jej prehliadaní. Na svojej webovej stránke využívame cookies, ktoré slúžia na riadnu prevádzku webovej stránky. Používané cookies môžu byť potrebné taktiež na zlepšenie fungovania webovej stránky, na meranie návštevnosti a na personalizovaný marketing. Súbory cookies môžu byť dočasné alebo trvalé v závislosti od toho, ako dlho sú používané. Dočasné súbory cookies sa vymažú po zatvorení prehliadača, trvalé súbory cookies zostanú v zariadení používateľa počas vopred definovaného obdobia. V niektorých prípadoch využívame cookies tretích strán.

 

Bez vášho súhlasu používame cookies iba v prípade, ak je to nevyhnutné na zabezpečenie riadneho fungovania našej webovej stránky. V ostatných prípadoch sú cookies používané výlučne na základe vášho súhlasu, ktorý možno udeliť prostredníctvom cookie lišty. Kliknutím na  „Súhlasím“ vyjadrujete Váš súhlas s používaním všetkých cookies, vrátane cookies tretích strán. Ak si neželáte, aby došlo k používaniu všetkých cookies, kliknutím na „Nastavenie“ máte možnosť si zvoliť, ktoré cookies, okrem nevyhnutných cookies, budú používané a kliknutím na „Odmietnuť“ dôjde k používaniu iba nevyhnutných cookies. Taktiež môžete dať svojmu prehliadaču pokyn, aby odmietol všetky cookies alebo aby uviedol, keď sa cookie posiela. Ak však odmietnete všetky cookies, naša webová stránka nemusí riadne fungovať.

 

Používame nasledovné kategórie cookies:

 • nevyhnutné cookies: tieto cookies umožňujú základné funkcie, ako je zabezpečenie, overenie identity a správa siete a sú používané bez Vášho súhlasu;

 • marketingové cookies: tieto cookies sú používané k sledovaniu efektivity reklamných kampaní, aby sme mohli poskytnúť relevantnejšie služby a lepšie reklamy podľa Vašich záujmov; sú používané iba na základe Vášho súhlasu;

 • funkčné cookies: tieto cookies zbierajú dáta, ktorých účelom je pamätať si Vaše voľby, aby sme Vám vedeli poskytnúť lepšiu a osobnejšiu skúsenosť pri návšteve našej webovej stránky; sú používané iba na základe Vášho súhlasu;

 • analytické cookies: tieto cookies nám napomáhajú pochopiť chovanie návštevníkov na našej webovej stránke a objaviť chyby; sú používané iba na základe Vášho súhlasu.

Sociálne siete

Na sociálnych sieťach prevádzkujeme profily pod názvom Včelobal. V danom prípade máme iba obmedzené oprávnenia pri spracúvaní vašich osobných údajov a je potrebné sa oboznámiť s podmienkami ochrany osobných údajov konkrétneho prevádzkovateľa sociálnej siete.

 

Facebook a Instagram

 

Osobné údaje pre sociálne siete Facebook a Instagram spracúva spoločnosť Meta Platforms Ireland Limited. Podmienky spracúvania osobných údajov možno nájsť na https://www.facebook.com/policy a na https://help.instagram.com/519522125107875/?helpref=hc_fnav.

V rámci našich profilov na týchto sociálnych sieťach môže dochádzať k spracúvaniu osobných údajov na rôzne účely, pričom s ohľadom na účel spracúvania sa môžeme nachádzať v rôznom postavení vo vzťahu k prevádzkovateľovi týchto sociálnych sietí:

 • Správa nášho profilu – v danom prípade sme v postavení prevádzkovateľa a prevádzkovateľ sociálnych sietí v postavení sprostredkovateľa. V rámci tohto účelu môžu byť z našej strany využívané služby poskytované prevádzkovateľom sociálnej siete ako napr. „data file customs audiences“ slúžiaca na správu publika pri realizovaní reklamných kampaní alebo „measurement and analytics“ slúžiaca na meranie výkonnosti a dosahu reklamných kampaní. K tomuto spracúvaniu dôjde v prípade Vašej interakcie s našim profilom resp. s našimi kampaňami. Na spracúvanie osobných údajov sa uplatňujú nasledovné právne záruky: https://www.facebook.com/legal/terms/dataprocessing

 • Štatistické údaje - za účelom analyzovania prevádzky našich profilov na sociálnych sieťach (štatistika návštevnosti stránky) nám prevádzkovateľ sociálnej siete poskytuje štatistické údaje v anonymizovanej forme. V danom prípade sme s ohľadom na spracúvanie osobných údajov spoločnými prevádzkovateľmi. Viac informácií o spracúvaní osobných údajov za týmto účelom možno nájsť tu https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum.

Na našej webstránke je uvedená ikona Facebook, ako aj Instagram. Ak kliknete na tieto ikony, pričom ste súčasne prihlásený/á na svojom účte na Facebooku alebo Instagrame, môže prevádzkovateľ sociálnej siete vašu návštevu priradiť k Vášmu používateľskému účtu. Prevádzkovateľ sociálnej siete ukladá získané údaje o Vás a používa ich na vlastné účely reklamy, prieskumu trhu a/alebo prispôsobenie svojich služieb a nástrojov. Po skončení používania sociálnych sietí vám odporúčame vždy sa odhlásiť. Pre bližšie informácie ohľadom spracúvania osobných údajov prevádzkovateľom sociálnych sietí a Vašich právach je potrebné sa oboznámiť s ich podmienkami spracúvania (uvedené vyššie).

 

 

YouTube

 

Svoj profil máme aj na stránke YouTube a naše videá zverejňujeme prostredníctvom YouTube aj na našej webstránke. Na našej webstránke je taktiež uvedená ikona YouTube. Prevádzkovateľom YouTube je spoločnosť Google Ireland Limited. Návštevou našej webovej stránky, spustením videa alebo kliknutím ikony môže prevádzkovateľ sociálnej siete ukladať získané údaje o Vás a používať ich na vlastné účely reklamy, prieskumu trhu a/alebo prispôsobenie svojich služieb a nástrojov. Ak máte používateľský profil na YouTube a neželáte si priradenie k svojmu profilu, musíte sa pred aktivovaním tlačidla YouTube odhlásiť. Pre bližšie informácie ohľadom spracúvania osobných údajov prevádzkovateľom sociálnej siete a Vašich právach je potrebné sa oboznámiť s jeho podmienkami spracúvania na https://policies.google.com/privacy.

 

Kedy môže dôjsť k zmene týchto zásad?

 

Vyhradzujeme si možnosť kedykoľvek tieto zásady spracúvania osobných údajov upraviť podľa potreby v zmysle aktuálnej legislatívy a skutkového stavu. Aktuálne zásady spracúvania osobných údajov sa nachádzajú na našej webovej stránke.  

 

 

 

V prípade akýchkoľvek otázok alebo pripomienok nás neváhajte kontaktovať prostredníctvom e-mailu alebo poštou:

 

e-mail: info@vcelobal.sk

Tel: +421 908 666 412

adresa: Na barine 2978/15, 841 03 Bratislava-Lamač

bottom of page