Obchodné podmienky

Nižšie uvedené podmienky upravujú používanie týchto stránok. Ak používate tieto stránky, súhlasíte s tým, že budete dodržiavať všetky podmienky. Spoločnosť VCELOBAL si vyhradzuje právo kedykoľvek upraviť tieto podmienky.Všeobecné obchodné podmienky

 

I.       Úvodné ustanovenia

 

1.1   Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len ako „VOP“) upravujú práva a povinnosti medzi predávajúcim a kupujúcim pri predaji tovaru prostredníctvom internetového obchodu www.vcelobal.sk (ďalej len ako „e-shop“).

1.2   Predávajúcim je Martin Gábor - Aqua Tech, IČO 51428245, so sídlom Na barine 2978/15, 84103 Bratislava-Lamač, Slovenská republika, zapísaný v živnostenskom registri vedenom Okresným úradom Bratislava, pod č. 110-264830 (ďalej len ako „predávajúci“).

1.3   Kupujúcim je akákoľvek fyzická alebo právnická osoba, ktorá svojou objednávkou podľa čl. II týchto VOP vstúpila do zmluvného vzťahu s predávajúcim (ďalej len ako „kupujúci“).

1.4   V prípade ak je kupujúci fyzickou osobou, ktorá pri uzatvorení a plnení zmluvy s predávajúcim nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti, ide zároveň o spotrebiteľa (ďalej len ako „spotrebiteľ“).

1.5   Zaslaním objednávky na tovar v zmysle čl. II týchto VOP kupujúci potvrdzuje, že sa s týmito VOP oboznámil a s ich obsahom súhlasí.

 

 

II.     Objednanie tovaru a uzatvorenie kúpnej zmluvy

 

2.1   Objednávka vzniká výberom tovaru kupujúcim v e-shope a vyplnením a zaslaním objednávkového formuláru. Pre korektné vytvorenie objednávky je potrebné vyplniť požadované údaje v objednávkovom formulári a zvoliť si možnosť platby za objednaný tovar.

2.2   Zaslaním objednávky kupujúci potvrdzuje pravdivosť a správnosť svojich vyplnených údajov. Odoslanie objednávky sa považuje za záväzný návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy s predávajúcim.

2.3   Potvrdením objednávky predávajúcim dochádza k uzatvoreniu kúpnej zmluvy a vzniku zmluvného vzťahu medzi kupujúcim a predávajúcim. Predávajúci sa tým zaväzuje dodať kupujúcemu objednaný tovar v dohodnutom množstve a akosti, v dohodnutej dodacej lehote a na dohodnuté miesto dodania. Kupujúci sa tým zaväzuje objednaný tovar prevziať a za objednaný a dodaný tovar zaplatiť celú kúpnu cenu, vrátane nákladov za dodanie.

2.4   K uzavretiu zmluvy môže dôjsť aj zaslaním objednávky prostredníctvom emailu alebo telefonicky a jej následným potvrdením zo strany predávajúceho resp. prijatím cenovej ponuky kupujúcim.

2.5   E-mailová adresa kupujúceho uvedená v objednávke bude použitá na doručovanie informácií kupujúcemu a považuje sa za trvanlivý nosič v zmysle §2 ods. 7 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho v znení neskorších predpisov.

 

 

III. Ceny a platobné podmienky

 

3.1   Kupujúci sa za objednaný tovar zaväzuje riadne a včas zaplatiť kúpnu cenu a náklady na jeho dodanie.

3.2   Kupujúci môže vykonať platbu jedným z nasledujúcich spôsobov:

a)       platba prostredníctvom služby PayPal a platobnej karty (pred prevzatím tovaru, po vytvorení objednávky; kupujúci nemusí mať vytvorený účet PayPal na použitie tohto spôsobu platby);

b)     platba prostredníctvom platobnej karty (pred prevzatím tovaru, po vytvorení objednávky);

c)       platba prevodom na bankový účet predávajúceho (pred prevzatím tovaru, po vytvorení objednávky); alebo

d)     platba na dobierku (pri preberaní tovaru).

3.3   Ak kupujúci, pri platbe bankovým prevodom v zmysle čl. 3.2 b) týchto VOP neuhradí objednaný tovar vrátane nákladov za jeho dodanie do 3 dní od potvrdenia objednávky, predávajúci má právo odstúpiť od uzavretej kúpnej zmluvy, čím dôjde k zániku zmluvného vzťahu medzi predávajúcim a kupujúcim.

3.4   V prípade platby na dobierku v zmysle čl. 3.2 c) týchto VOP bude tovar odovzdaný kupujúcemu až po úplnom zaplatení kúpnej ceny vrátane nákladov na jeho dodanie. V prípade ak zo strany kupujúceho nedôjde v stanovenej odbernej lehote k úhrade v zmysle predchádzajúcej vety, má predávajúci právo od kúpnej zmluvy odstúpiť. Kupujúci zodpovedá predávajúcemu za škodu spôsobenú porušením jeho povinnosti zaplatiť a prevziať objednaný tovar (pozostávajúcu najmä ale nie výlučne z nákladov na dopravu, ušlého zisku).

3.5   Platné ceny tovaru sú uvedené v e-shope pri jednotlivých položkách a platia výhradne pre nákup v e-shope. Všetky uvádzané ceny sú konečné (predávajúci nie je platcom DPH). Ceny nezahŕňajú náklady na dodanie tovaru.

3.6   Predávajúci je viazaný cenou tovaru uvedenou na stránke e-shopu v momente vykonania nákupu kupujúcim, t.j. vytvorenia platnej objednávky v zmysle čl. II týchto VOP, a to pre danú objednávku.

3.7   V prípade záujmu o nákup tovaru veľkoobchodne je možné na požiadanie pripraviť individuálnu cenovú ponuku.

 

 

IV. Doprava a dodacie podmienky

 

4.1   Všetky objednávky sa odosielajú prostredníctvom Slovenskej pošty.

4.2   Ku kúpnej cene tovaru budú pripočítané náklady na jeho dodanie, ktorých výška bude uvedená pri zadávaní objednávky (príp. v individuálnej cenovej ponuke). Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť náklady na dodanie tovaru spolu s kúpnou cenou.

4.3   Objednávky sú predávajúcim vybavované priebežne, pričom maximálna doba doručenia je 7 pracovných dní odo dňa pripísania kúpnej ceny za objednaný tovar a nákladov na dodanie na bankový účet predávajúceho. Dodacia lehota sa považuje za dodržanú v prípade uloženia tovaru v rámci uvedenej lehoty na príslušnej pošte.

4.4   Objednaný tovar je v prípade potreby možné na základe predchádzajúcej dohody s predávajúcim doručiť skôr ako je uvedené v čl. 4.3 týchto VOP. V prípade záujmu o skoršie doručenie má kupujúci možnosť kontaktovať predávajúceho telefonicky alebo prostredníctvom e-mailu.

4.5   Ak si kupujúci neprevezme tovar od dopravcu v stanovenej odbernej lehote, predávajúci je oprávnený požadovať poplatok za uskladnenie tovaru. Predávajúci má taktiež právo odstúpiť od kúpnej zmluvy. Kupujúci zodpovedá predávajúcemu za škodu spôsobenú porušením jeho povinnosti prevziať objednaný tovar (pozostávajúcu najmä ale nie výlučne z prepravných nákladov, ušlého zisku). Ak zo strany kupujúceho už došlo k úhrade kúpnej ceny pred dodaním tovaru, je predávajúci oprávnený započítať si svoju pohľadávku z titulu nároku na náhradu škody so zaplatenou cenou tovaru.

 

 

V.     Odstúpenie od zmluvy a vrátenie tovaru spotrebiteľom bez uvedenia dôvodu

 

5.1   Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom má právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy bez uvedenia dôvodu do 14 kalendárnych dní od prevzatia tovaru, za podmienok uvedených nižšie v tomto článku VOP a v §7 a nasl. zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho v znení neskorších predpisov. Spotrebiteľ môže využiť právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy písomne na poštovej adrese predávajúceho alebo prostredníctvom e-mailu (kontaktné údaje predávajúceho sú uvedené v čl. X týchto VOP). Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty.

5.2   Spotrebiteľ je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť na vlastné riziko na adresu predávajúceho, ktorá je uvedená v čl. X týchto VOP alebo ho odovzdať predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. To neplatí, ak predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby. Lehota podľa prvej vety sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty.

5.3   Pri odstúpení od zmluvy spotrebiteľ znáša všetky náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu.

5.4   Spotrebiteľ je povinný tovar zasielať v pôvodnom stave, nepoužitý, nepoškodený a kompletný.

5.5   Odstúpením spotrebiteľa od kúpnej zmluvy sa zmluva od začiatku ruší, pričom predávajúci je povinný prevziať tovar späť a vrátiť spotrebiteľovi cenu zaplatenú za tovar alebo preddavok, ktorý spotrebiteľ uhradil za tovar vrátane zaplatených nákladov za dodanie tovaru resp. iných platieb prijatých od spotrebiteľa v súvislosti s predmetnou kúpnou zmluvou, a to v lehote 14 dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy predávajúcemu. Predávajúci nie je povinný vrátiť spotrebiteľovi platby podľa tohto odseku pred tým, ako mu je tovar doručený alebo kým spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu, ibaže predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby. Predávajúci nie je povinný uhradiť spotrebiteľovi dodatočné náklady na dodanie, ak si spotrebiteľ výslovne zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Dodatočnými nákladmi na dodanie sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil spotrebiteľ, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Predávajúci je povinný vrátiť spotrebiteľovi platby podľa tohto odseku rovnakým spôsobom, aký použil spotrebiteľ pri svojej platbe. Tým nie je dotknuté právo spotrebiteľa dohodnúť sa s predávajúcim na inom spôsobe platby, ak v súvislosti s tým spotrebiteľovi nebudú účtované žiadne ďalšie poplatky. V prípade vrátenia platby bezhotovostným prevodom na účet, bude platba vrátená na bankový účet, ktorého číslo uvedie spotrebiteľ v odstúpení od kúpnej zmluvy.

5.6   Spotrebiteľ zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru. Spotrebiteľ zodpovedá najmä za poškodenie tovaru, opotrebenie tovaru a nakladanie s tovarom nad rámec potrebný na zistenie vlastností tovaru. V prípade, že spotrebiteľ odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý je používaný, poškodený alebo neúplný, vráti predávajúci spotrebiteľovi už zaplatenú kúpnu cenu za tovar zníženú o hodnotu opravy a uvedenia tovaru do pôvodného stavu.

5.7   Spotrebiteľ nemôže v zmysle tohto článku VOP odstúpiť od kúpnej zmluvy, ktorej predmetom je predaj (i) tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, (ii) tovaru vyrobeného na mieru, (iii) tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa, (iv) tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený, (v) tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze alebo (vi) tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom.

5.8   Právo na odstúpenie od zmluvy v zmysle tohto článku VOP nemá spotrebiteľ taktiež v prípade, ak bol tovar zakúpený a prevzatý osobne u predávajúceho.

5.9   Vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy tvorí prílohu č. 1 týchto VOP.

 

 

VI. Vlastnosti tovaru a jeho použitie

 

6.1   Voskové obrúsky predávané predávajúcim pod názvom Včelobal sú ručne vyrobené na Slovensku, z vosku od tunajších včelárov, jojobového a kokosového oleja, živice a 100% bavlny (ďalej len ako „Včelobal“).

6.2   Nakoľko je Včelobal vyrábaný ručne, rozmery Včelobalu sa môžu líšiť o 15mm oproti rozmerom uvedeným v e-shope. Na Včelobale sa môžu vyskytnúť malé miesta nepokryté voskom. V prípade ak miesto nepokryté voskom nie je väčšie ako 2cm x 2cm, nepôjde o vadu tovaru. Na Včelobaloch sa môžu vyskytnúť tmavé stopy živice, čo taktiež nepredstavuje vadu tovaru.

6.3   Pri používaní Včelobalu je potrebné dodržiavať podmienky uvedené v e-shope v sekcii Q&A, najmä nevystavovať Včelobal zdrojom tepla, ako sú mikrovlnné rúry, rúry alebo umývačky riadu.

6.4   Nakoľko je včelí vosk horľavý, treba Včelobal držať ďaleko od ohňa.

6.5   Včelobal nie je vhodný na surové mäso, horúce potraviny alebo tekutiny.

6.6   Včelobal sa môže zafarbiť pri niektorých potravinách ako napr. červená repa alebo čučoriedky.

6.7   Po použití stačí Včelobal utrieť alebo opláchnuť v studenej alebo vlažnej vode. Po umytí je potrebné nechať Včelobal voľne vystretý vysušiť.

6.8   Životnosť Včelobalu závisí od intenzity používania a starostlivosti. Včelobal vydrží minimálne rok ak je používaný v súlade s týmito VOP a podmienkami uvedenými v e-shope v sekcii Q&A. Pri každodennom používaní je životnosť Včelobalu kratšia, a to maximálne šesť mesiacov. .

6.9   Ak má kupujúci záujme o Včelobal, ktorý je momentálne nedostupný alebo v rozmeroch, ktoré nie sú uvedené v e-shope, môže kontaktovať predávajúceho prostredníctvom e-mailu (kontaktné údaje sú uvedené v čl. X týchto VOP).

 

 

VII.           Zodpovednosť za vady, záruka a reklamácie (Reklamačný poriadok)

 

7.1   Predávajúci zodpovedá za vady tovaru, ktoré má tovar pri jeho prevzatí kupujúcim alebo ktoré sa vyskytnú po prevzatí tovaru v záručnej dobe. Kupujúci je povinný reklamáciu resp. nároky zo zodpovednosti za vady (ďalej spolu ako „reklamácia“) bezodkladne uplatniť u predávajúceho podľa platného reklamačného poriadku uvedeného v tomto článku VOP.

7.2   Záručná doba je 24 mesiacov a začína plynúť od prevzatia veci kupujúcim. Práva zo zodpovednosti za vady veci, pre ktoré platí záručná doba zaniknú, ak sa neuplatnili v záručnej dobe.

7.3   Reklamácia musí byť kupujúcim uplatnená u predávajúceho, a to prostredníctvom e-mailu alebo poštou s popisom vady a dokladom o kúpe. Za účelom riadneho uplatnenia reklamácie je potrebné, aby kupujúci zaslal fotodokumentáciu reklamovanej vady alebo priamo reklamovaný tovar ak je reklamácia uplatňovaná poštou. Kupujúci môže reklamáciu uplatniť u predávajúceho prostredníctvom kontaktných údajov uvedených v čl. X týchto VOP.

7.4   V prípade kupujúceho, ktorý je spotrebiteľom, predávajúci bezodkladne po uplatnení reklamácie zašle spotrebiteľovi písomné potvrdenie prostredníctvom pošty alebo e-mailom. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, spotrebiteľ má právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená a predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Spotrebiteľ môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to spotrebiteľovi nespôsobí závažné ťažkosti. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má spotrebiteľ právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú spotrebiteľovi, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však spotrebiteľ nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má spotrebiteľ právo na primeranú zľavu z ceny veci.

7.5   Ak spotrebiteľ uplatní reklamáciu, predávajúci je povinný poučiť spotrebiteľa o jeho právach podľa predchádzajúceho odseku; na základe rozhodnutia spotrebiteľa, ktoré z týchto práv spotrebiteľ uplatňuje, je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok. Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Vybavením reklamácie sa rozumie ukončenie reklamačného konania odovzdaním opraveného výrobku, výmenou výrobku, vrátením kúpnej ceny výrobku, vyplatením primeranej zľavy z ceny výrobku, písomná výzva na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie.

7.6   Ak spotrebiteľ reklamáciu výrobku uplatnil počas prvých 12 mesiacov od kúpy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia; bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemožno od spotrebiteľa vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením. Predávajúci je povinný poskytnúť spotrebiteľovi kópiu odborného posúdenia odôvodňujúceho zamietnutie reklamácie najneskôr do 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie.

7.7   Ak spotrebiteľ reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch od kúpy a predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže spotrebiteľ zaslať výrobok na odborné posúdenie. Ak je výrobok zaslaný na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak spotrebiteľ odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za vadu, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný spotrebiteľovi uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.

7.8   V prípade kupujúceho, ktorý nie je spotrebiteľom, sa nároky z vád tovaru spravujú zákonom č. 513/1991 Zb Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.

7.9   Reklamácie sú vybavované v súlade s nasledovnými právnymi predpismi:

a)       pri predaji tovaru kupujúcemu, ktorý je spotrebiteľom: zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a zákonom č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov;

b)     pri predaji tovaru kupujúcemu, ktorý nie je spotrebiteľom: zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.

7.10           Kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje, že bol oboznámený so znením tohto reklamačného poriadku a s postupom pri uplatňovaní reklamácie.

7.11           Predávajúci nezodpovedá za vady spôsobené používaním výrobkov v rozpore s týmito VOP a podmienkami uvedenými v e-shope v sekcii Q&A. Predávajúci taktiež nenesie zodpovednosť za opotrebovanie tovaru spôsobené jeho obvyklým užívaním po uplynutí životnosti tovaru v zmysle čl. 6.8 týchto VOP. Vadou tovaru nie sú skutočnosti uvedené v čl. 6.2 týchto VOP.

 

 

VIII.         Alternatívny spôsob riešenia spotrebiteľských sporov

 

8.1   Predávajúci a kupujúci sa budú snažiť vyriešiť prípadné spory zmierom.

8.2   Pokiaľ nedôjde k vyriešeniu sporov zmierom, je spotrebiteľ oprávnený riešiť spor aj alternatívnym spôsobom v zmysle zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov v znení neskorších predpisov.

8.3   Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov, ak predávajúci na žiadosť podľa predchádzajúcej vety odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania. Možnosť obrátiť sa na súd tým nie je dotknutá.

8.4   Zoznam subjektov alternatívneho riešenia sporov:

https://www.mhsr.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov-1

8.5   Návrh možno podať v listinnej podobe, elektronickej podobe alebo ústne do zápisnice. Na podanie návrhu môže spotrebiteľ využiť formulár, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 1 zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov v znení neskorších predpisov, a ktorý je dostupný aj na webovom sídle každého subjektu alternatívneho riešenia sporov (odkazy sa nachádzajú v linku uvedenom v predchádzajúcom odseku). Návrh je možné podať aj prostredníctvom nasledujúcej online platformy:

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=SK

 

 

IX. Ochrana osobných údajov

 

9.1   Osobné údaje kupujúceho budú spracúvané v súlade so zásadami spracúvania osobných údajov predávajúceho, ktoré sú k dispozícii v e-shope v sekcii ochrana osobných údajov.

 

 

X.     Kontakt

 

10.1           Kupujúci môže kontaktovať predávajúceho prostredníctvom nasledovných kontaktných údajov:

 

Martin Gábor - Aqua Tech,

Na barine 2978/15, 84103 Bratislava-Lamač, Slovenská republika,

e-mail: vcelobal@gmail.com

Tel.: 0908666412

 

 

XI. Orgán dozoru

 

11.1           Orgánom dozoru je:

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)

Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj

Prievozská 32, P. O. BOX č. 5, 820 07  Bratislava 27

Tel. č.: 02/58 27 21 72, 02/58 27 21 04

Fax.č.: 02/58 27 21 70

E-mail: ba@soi.sk

 

 

XII.           Záverečné ustanovenia

 

12.1           Tieto VOP sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim v zmysle čl. II týchto VOP. Ak by bolo niektoré z ustanovení kúpnej zmluvy v rozpore s týmito VOP, má prednosť ustanovenie kúpnej zmluvy.

12.2           Predávajúci si vyhradzuje právo jednostranne meniť a dopĺňať tieto VOP. V prípade zmeny VOP sa zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim riadi prostredníctvom tých obchodných podmienok, ktoré boli platné v momente odoslania objednávky kupujúcim a tieto sú prístupné na internetovej stránke predávajúceho.

12.3           Ustanovenia týchto VOP týkajúce sa spotrebiteľov sa neuplatnia pri predaji tovaru kupujúcemu, ktorý nie je spotrebiteľom.

12.4           Tieto VOP a vzťahy z nich vyplývajúce sa spravujú právnym poriadkom Slovenskej republiky, najmä:

a)       pri predaji tovaru kupujúcemu, ktorý je spotrebiteľom: zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, zákonom č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov a zákonom č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služby na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho v znení neskorších predpisov;

b)     pri predaji tovaru kupujúcemu, ktorý nie je spotrebiteľom: zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.

Odkazy v týchto VOP na právne predpisy sa považujú za odkazy aj na právne predpisy, ktoré ich z časti alebo celkom menia alebo nahrádzajú.

12.5           Pokiaľ niektoré z ustanovení týchto VOP je alebo sa stane neplatným alebo neúčinným, nebude to mať vplyv na platnosť alebo účinnosť kúpnej zmluvy a ostatných ustanovení VOP. V takomto prípade bude neplatné alebo neúčinné ustanovenie nahradené platným a účinným ustanovením, ktorého ekonomický účinok bude čo najbližší pôvodnému duchu neplatného alebo neúčinného ustanovenia, alebo ktoré bude v čo najväčšej miere slúžiť účelu týchto VOP a kúpnej zmluvy

12.6           Odoslaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa s týmito VOP oboznámil a súhlasí s ich znením.

12.7           Tieto VOP sú platné od 25.5.2018.Ochrana osobných údajov

 

Predávajúci týmto oznamuje svojim zákazníkom, že spracúva ako prevádzkovateľ ich osobné údaje v súlade s príslušnými právnymi predpismi, najmä zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „Zákon o ochrane osobných údajov“) a nariadením EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len ako „Nariadenie“) a v súlade s týmito podmienkami ochrany osobných údajov.

 

Tieto podmienky ochrany osobných údajov sa vzťahujú na zákazníkov a potenciálnych zákazníkov e-shopu nachádzajúceho sa na doméne www.vcelobal.sk (ďalej spolu len ako „Dotknuté osoby“).

 

 

I.                   Prevádzkovateľ

 

Prevádzkovateľom je:

Martin Gábor - Aqua Tech,

IČO 51428245,

so sídlom Na barine 2978/15, 84103 Bratislava-Lamač, Slovenská republika,

zapísaný v živnostenskom registri vedenom Okresným úradom Bratislava, pod č. 110-264830

e-mail: vcelobal@gmail.com

 

(ďalej len ako „Prevádzkovateľ“)

 

 

II.                 Účel spracúvania osobných údajov

 

Účelom spracúvania osobných údajov Dotknutých osôb môže byť:

a)       vykonanie opatrení pred uzavretím zmluvy, uzavretie kúpnej zmluvy, ktorej stranou je Dotknutá osoba, následné uskutočnenie platby, dodanie tovaru a prípadné poskytnutie iných súvisiacich služieb;

b)     plnenie daňových a účtovných predpisov;

c)       zabezpečenie prípadných právnych nárokov Prevádzkovateľa;

d)     prevádzka webovej stránky Prevádzkovateľa www.vcelobal.sk a stránok Prevádzkovateľa na sociálnych sieťach napr. Facebook a Instagram (Prevádzkovateľ používa na svojej webovej stránke a na svojich stránkach na sociálnych sieťach cookies);

e)       organizovanie spotrebiteľských súťaží;

f)       marketingová komunikácia s Dotknutou osobou, ktorá je zákazníkom Prevádzkovateľa (priamy marketing napr. vo forme zasielania newslettera);

g)     marketingová komunikácia s Dotknutou osobou bez predchádzajúceho vzťahu k Prevádzkovateľovi (potenciálny zákazník).

 

 

III.             Právny základ spracúvania

 

Právnym základom spracúvania je

a)       §13 ods. 1 písm. b) Zákona o ochrane osobných údajov, resp. čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR - plnenie zmluvy a predzmluvné vzťahy;

b)     §13 ods. 1 písm. c) Zákona o ochrane osobných údajov, resp. čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR v súvislosti so zákonom č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, zákonom č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a inými príslušnými právnymi predpismi – plnenie zákonných povinností;

c)       §13 ods. 1 písm. f) Zákona o ochrane osobných údajov, resp. čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR – oprávnený záujem Prevádzkovateľa zabezpečiť a vymáhať jeho prípadné právne nároky;

d)     §13 ods. 1 písm. f) Zákona o ochrane osobných údajov, resp. čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR – oprávnený záujem Prevádzkovateľa prevádzkovať a zlepšiť funkčnosť svojej webovej stránky a svojich stránok na sociálnych sieťach;

e)       §13 ods. 1 písm. f) Zákona o ochrane osobných údajov, resp. čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR – oprávnený záujem Prevádzkovateľa uskutočňovať priamy marketing voči svojim zákazníkom (napr. vo forme zasielania newslettera);

f)       §13 ods. 1 písm. a) Zákona o ochrane osobných údajov, resp. čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR – poskytnutý súhlas Dotknutej osoby (pri spotrebiteľských súťažiach a marketingovej komunikácii voči osobám bez predchádzajúceho vzťahu k Prevádzkovateľovi).

 

 

IV.             Predmet spracúvania

 

Predmetom spracúvania sú:

a)       základné identifikačné a kontaktné osobné údaje Dotknutých osôb, ktoré boli poskytnuté Dotknutými osobami a sú nevyhnutné na dosiahnutie účelu spracúvania (najmä meno, priezvisko, adresa, email, telefón) – poskytnutie týchto údajov je dobrovoľné, bez poskytnutie údajov však nemôže dôjsť k riadnemu plneniu zmluvy s Dotknutou osobou;

b)     cookies – Prevádzkovateľ používa na svojej webovej stránke cookies, ktoré slúžia na riadnu prevádzku webovej stránky a na účel analýzy prevádzky webovej stránky (štatistika návštevnosti stránky). Cookies predstavujú malý textový súbor, ktorý webová lokalita ukladá v počítači alebo mobilnom zariadení Dotknutej osoby pri jej prehliadaní. Súbory cookies môže Dotknutá osoba kontrolovať alebo zmazať podľa uváženia, pričom bližšie informácie sú uvedené na aboutcookies.org. V danom prípade však webová stránka Prevádzkovateľa nemusí riadne fungovať;

c)       cookies – Prevádzkovateľ využíva cookies na svojich stránkach na sociálnych sieťach ako napr. Facebook a Instagram. Tieto cookies sú poskytované Prevádzkovateľovi spoločnosťou Facebook v anonymizovanej forme za účelom analýzy prevádzky stránky Prevádzkovateľa na sociálnych sieťach (štatistika návštevnosti stránky). Viac informácií o cookies používaných spoločnosťou Facebook nájdete tu https://www.facebook.com/policy/cookies/;

 

 

V.                 Kategórie príjemcov

 

Osobné údaje môžu byť poskytnuté nasledovným príjemcom:

a)       externý účtovník Prevádzkovateľa, ktorý bude ako sprostredkovateľ spracúvať osobné údaje v mene Prevádzkovateľa;

b)     poskytovatelia právneho a daňového poradenstva;

c)       poskytovatelia IT a poštových služieb;

d)     Google – spoločnosť poskytujúca službu Google Analytics slúžiacu na analýzu prevádzky webovej stránky Prevádzkovateľa;

e)       Facebook – spoločnosť zabezpečujúca stránku Prevádzkovateľa na sociálnej sieti Facebook a Instagram prostredníctvom ktorej môže dôjsť k zverejneniu osobných údajov Dotknutých osôb v prípade udelenia súhlasu;

f)       Daňový úrad;

g)     Slovenská obchodná inšpekcia;

h)     súdy, orgány činné v trestnom konaní, exekútori;

i)       iné oprávnené subjekty v zmysle príslušných právnych predpisov.

 

 

VI.             Prenos osobných údajov

 

Doména Prevádzkovateľa www.vcelobal.sk používa službu „Google Analytics“, poskytovanú spoločnosťou Google LLC (USA), za účelom analýzy prevádzky predmetnej webovej stránky. Spoločnosť Google LLC je zapojená do tzv. Privacy Shield (t.j. zabezpečuje adekvátny level ochrany osobných údajov). Zhromažďovanie osobných údajov za týmto účelom môže Dotknutá osoba deaktivovať tak, že si stiahne a nainštaluje nasledovný doplnok do svojho prehliadača (Google Analytics Opt-out Browser Add-on): https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=sk

 

Osobné údaje môžu byť v prípade poskytnutia súhlasu zo strany Dotknutej osoby zverejnené prostredníctvom stránky Prevádzkovateľa na sociálnej sieti Facebook a Instagram. Sociálnu sieť Facebook a Instagram prevádzkuje spoločnosť Facebook, Inc. (USA), ktorá je zapojená do tzv. Privacy Shield (t.j. zabezpečuje adekvátny level ochrany osobných údajov). Prevádzkovateľ využíva na svojich stránkach na sociálnych sieťach cookies. Tieto cookies sú poskytované Prevádzkovateľovi spoločnosťou Facebook v anonymizovanej forme za účelom analýzy prevádzky stránky Prevádzkovateľa na sociálnych sieťach (štatistika návštevnosti stránky). Viac informácií o cookies používaných spoločnosťou Facebook nájdete tu https://www.facebook.com/policy/cookies/.

 

 

VII.           Doba uchovávania

 

Osobné údaje budú uchovávané počas existencie účelu spracúvania osobných údajov, t.j. minimálne po dobu trvania zmluvného vzťahu a v nevyhnutnom rozsahu do uplynutia premlčacích lehôt na uplatnenie prípadných právnych nárokov a po dobu archivácie určenej príslušnými právnymi predpismi, vždy však minimálne po dobu skončenia všetkých konaní o právnych nárokoch.

 

V prípade, ak je spracúvanie založené na súhlase Dotknutej osoby, osobné údaje sa za týmto účelom budú spracúvať maximálne po dobu udeleného súhlasu.

 

Súbory cookies môže Dotknutá osoba kontrolovať alebo zmazať podľa uváženia, pričom bližšie informácie sú uvedené na aboutcookies.org. V danom prípade však webová stránka Prevádzkovateľa nemusí riadne fungovať.

 

 

VIII.         Opatrenia na ochranu osobných údajov

 

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje v súlade s príslušnými právnymi predpismi, najmä Zákonom o ochrane osobných údajov a Nariadením. Prevádzkovateľ využíva najmodernejšie technológie pre účely bezpečného uchovávania a pre­no­su dát a pravidelne venuje pozornosť odborným zna­lostiam svojho personálu.

 

 

IX.             Práva dotknutých osôb

 

Dotknutá osoba, ktorej osobné údaje sa spracúvajú má v súvislosti so spracúvaním jej osobných údajov nasledovné práva:

 

a)       právo požadovať od Prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa jej osoby a informácie o spracúvaní (vrátane potvrdenia o spracúvaní);

b)     právo na opravu nesprávnych osobných údajov a doplnenie neúplných osobných údajov;

c)       právo na vymazanie osobných údajov alebo obmedzenie spracúvania (najmä ak zanikol účel spracúvania, bol odvolaný súhlas alebo ak dochádza k nezákonnému spracúvaniu; výmaz osobných údajov je možný až po uplynutí zákonných alebo zmluvných lehôt určených na ich uchovávanie);

d)     právo namietať proti spracúvaniu;

e)       právo na prenosnosť údajov;

f)       ak je spracúvanie založené na súhlase, právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať;

g)     právo podať sťažnosť dozornému orgánu, t.j. Úradu na ochranu osobných údajov SR (konanie v zmysle §100 Zákona o ochrane osobných údajov).

 

Dotknutým osobám poskytne Prevádzkovateľ kedykoľvek bezplatne informáciu, aké osobné údaje o nich získal a za akým účelom. V prípade záujmu môže Dotknutá osoba kontaktovať Prevádzkovateľa prostredníctvom nasledovnej e-mailovej adresy: vcelobal@gmail.com alebo poštou na adrese Na barine 2978/15, 84103 Bratislava-Lamač, Slovenská republika. Prevádzkovateľ je oprávnený požadovať poplatok za poskyt­nu­tie informácií iba v takých prípadoch, ktoré sú upravené Zákonom o ochrane osobných údajov resp. Naria­dením (napr. pri zjavne neopodstatnenej žiadosti alebo opakujúcej sa žiadosti). Na získanie informácie sa Dotknutá osoba musí identifikovať ako osoba, o ktorej má byť poskytnutá informácia alebo preukázať, že je oprávnená prijať informáciu týkajúcu sa tretej osoby.

 

 

X.                 Právo odvolať súhlas

 

Ak je spracúvanie založené na súhlase, Dotknutá osoba má právo svoj súhlas kedykoľvek odvolať, pričom zákonnosť spracúvania jej osobných údajov na základe udeleného súhlasu ostáva do okamihu odvolania súhlasu zachovaná. Udelený súhlas môže Dotknutá osoba kedykoľvek odvolať oznámením prostredníctvom e-mailovej adresy vcelobal@gmail.com alebo poštou prostredníctvom adresy Na barine 2978/15, 84103 Bratislava-Lamač, Slovenská republika. Prevádzkovateľ môže v prípade pochybností o totožnosti vyžadovať jej preukázanie alebo iný spôsob autentifikácie odvolania súhlasu.

 

 

XI.             Právo namietať proti spracúvaniu

 

Dotknuté osoby majú právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu ich osobných údajov na základe oprávnených záujmov Prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, ak nepreukáže nevyhnutné oprávnené záujmy na spracúvanie osobných údajov, ktoré prevažujú nad právami alebo záujmami dotknutej osoby, alebo dôvody na uplatnenie právneho nároku. Dotknuté osoby majú právo namietať zaslaním správy na e-mailovú adresu vcelobal@gmail.com alebo poštou na adresu Na barine 2978/15, 84103 Bratislava-Lamač, Slovenská republika. Prevádzkovateľ môže v prípade pochybností o totožnosti vyžadovať jej preukázanie.

 

 

XII.           Orgán dozoru

 

Pri zaobchádzaní s osobnými údajmi Prevádzkovateľ dodržiava všetky stanovené legislatívne pravidlá a bezpečnostné opatrenia.  V prípade, že by to Dotknuté osoby považovali za potrebné a nebudú súhlasiť so spôsobom, akým dochádza k spracúvaniu ich osobných údajov, môžu sa obrátiť na:

Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky

so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava

 

 

XIII.         Záverečné ustanovenia

 

V prípade nákupu prostredníctvom e-shopu tvoria tieto podmienky ochrany osobných údajov súčasť všeobecných obchodných podmienok.

 

Tieto podmienky sú zverejnené na doméne Prevádzkovateľa www.vcelobal.sk v sekcii „Ochrana osobných údajov“.

 

Tieto podmienky sa uplatňujú od 25.05.2018 a sú pravidelne revidované a aktualizované.