ŠTATÚT SÚŤAŽE  “Bezobalová domácnosť”

ŠTATÚT SÚŤAŽE “Bezobalová domácnosť”

ŠTATÚT SÚŤAŽE

Bezobalová domácnosť

(ďalej len „Štatút“)

 

Štatút upravuje podmienky účasti na súťaži, spôsob a postup pri vykonávaní činností potrebných na jej realizáciu a vymedzuje podrobnosti o právach a povinnostiach účastníkov.

1.       Organizátor Súťaže (ďalej len „Organizátor“)

Obchodné meno: Martin Gábor - Aqua Tech

Sídlo: Na barine 2978/15, 84103 Bratislava-Lamač

IČO:  1075673852

DIČ: 51428245

Zapísaný v registri: vedenom Okresným úradom Bratislava, pod č. 110-264830

2. Termín konania súťaže

Súťaž prebieha v období od 9.11.2019 do 11.11.2019. V tomto termíne je možné prihlásiť sa do súťaže.

3.   Osoby oprávnené zúčastniť sa súťaže

Súťaže sa môže zúčastniť každá osoba, má aktívny Instagramový profil a pod príspevok zverejnený dňa 9.11.2019 do komentáru napíš koho by si obdaroval a na čo sa ti najviac hodí Včelobal. Súťaže sa nemôže zúčastniť pravnická osoba.

4. Podmienky účasti v súťaži

Pre zapojenie sa do súťaže sa vyžaduje, aby oprávnený účastník súťaže (čo musí splniť, aké kroky vykonať – jasne, zrozumiteľne, splniteľne)
Každý súťažiaci zapojením do súťaže súhlasí a vyhlasuje, že spoločnosť Facebook voči nemu nemá žiadne záväzky.

5. Účel a výhra súťaže

Účelom súťaže je, propagácia produktov a služieb vyhlasovateľa súťaže.
Výhrou v súťaži sú  tri sady, v každej sú dve najužitočnejšie veľkosti Včelobalov, každá v hodnote 15 €.

6. Určenie víťaza a oboznámenie o výhre

Organizátor súťaže vyžrebuje výhercu zo súťažiacich, ktorí spĺňajú podmienky podľa bodu 4. a zároveň odpovedali na súťažnú otázku. Organizátor súťaže upovedomí výhercu najneskôr do dvoch pracovných dní od žrebovania prostredníctvom komentára na Facebooku a požiada ho o poskytnutie súčinnosti za účelom odovzdania výhry.
V prípade, že sa organizátorovi súťaže nepodarí s výhercom skontaktovať stráca výherca nárok na výhru a organizátor súťaže je oprávnený vyžrebovať ďalšieho súťažiaceho.
Ak víťaz nebude reagovať na oznámenie výhry do 5 dní a neprejaví záujem výhru si prevziať, stráca na výhru nárok. Organizátor v takom prípade žrebovanie zopakuje.

7. Spôsob odovzdania výhry

Výherca a Organizátor sa dohodnú na spôsobe odovzdania výhry. V prípade, ak k vzájomnej dohode nedôjde, výhra bude zaslaná poštovou prepravou výhercovi na náklady Organizátora.

8. Ochrana osobných údajov

Súťažiaci v zmysle platného zákona o ochrane osobných údajov udeľuje organizátorovi súťaže súhlas so spracovaním svojich osobných údajov, ktoré organizátorovi v priebehu súťaže poskytne za účelom vykonania súťaže a vyhodnotenia jej výsledkov. Súhlas sa poskytuje na dobu trvania súťaže a 3 mesiace po jej skončení v prípade, že osobitný zákon neustanovuje inak. Súťažiaci berie na vedomie, že má právo na informácie o stave spracúvania, opis údajov a ďalšie práva podľa zákona o ochrane osobných údajov. Zároveň vyhlasuje, že údaje, ktoré organizátorovi súťaže uviedol, sú pravdivé. Súťažiaci súhlasí s tým, že organizátor súťaže zverejní na Facebooku Včelobalu v rámci tejto súťaže meno výhercu, pod ktorým je výherca registrovaný na Facebooku.

9. Práva Organizátora súťaže

Organizátor súťaže si vyhradzuje právo meniť tieto podmienky súťaže alebo súťaž predĺžiť alebo predčasne ukončiť. Zmena súťažných podmienok je účinná jej zverejnením priamo v súťažných podmienkach. Organizátor súťaže nie je zodpovedný za akékoľvek technické problémy vzniknuté pri prenose dát elektronickými prostriedkami ani za prípadné problémy s funkčnosťou sociálnej siete Facebook. Organizátor súťaže nezodpovedá za žiadne škody, ktoré vzniknú výhercom alebo náhradníkom v súvislosti s prijatými cenami. Organizátor súťaže vyhlasuje, že súťaž nie je nijako sponzorovaná, odobrená ani riadená Facebookom a nie je s ňou nijako spojená.

10. Záverečné ustanovenia

Každý súťažiaci účasťou na Súťaži zároveň potvrdzuje, že bol oboznámený s tým, že spoločnosť Facebook nemá voči súťažiacemu žiadne záväzky a z účasti na Súťaži spoločnosti Facebook takéto záväzky ani nevznikajú.

Vyhlasovateľ súťaže vyhlasuje, že Súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, podporovaná, spravovaná, alebo inak spájaná s Facebookom a nie je s Facebookom inak spojená.

 

V Bratislave, dňa 9.11.2019